Mali Vragolani – uzrast od 3 – 5,5 godina

Program vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 godine do polaska u Pripremni predškolski program.

Prioritetni vaspitno obrazovni zadaci na ovom uzrastu su:

 • dečiji razvoj i napredovanje
 • saradnja sa porodicom
 • kreiranje stimulativne sredine
 • profesionalizam
 • timski rad
 • unapređivanje kvaliteta rada

U procesu planiranja vaspitač posmatra i prati dečije potrebe i interesovanja koja čine osnov budućih koraka u planiranju. Na osnovu podataka dobijenih posmatranjem vaspitač postavlja ciljeve i zadatke kroz različite vrste aktivnosti.

program-od-3-5-box

Ciljevi programa

 • Samostalnost

 • Kreativnost

 • Radoznalost

 • Emocionalna stabilnost

Velike Mudrice – uzrast od 5,5 – 6,5 godina

Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja. Priprema detata za polazak u školu se odvija tokom čitavog predškolskog perioda u okviru podsticanja opšteg razvoja deteta. Posebno smo posvetili pažnju i dobro osmislili rad u okviru pripremnog predškolskog programa za decu.

Program vaspitno obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je koncipiran na sticanje veština, sposobnosti i znanja koja su osnova za polazak u školu.
Spremnost dece za polazak u školu podrazumeva:
fizičku, socijalnu, intelektualnu, emocijalnu i motivacionu spremnost.

Zadaci vaspitno – obrazovnog rada na ovom uzrastu:

 • razvoj samostalnosti
 • fizički razvoj
 • podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti
 • razvoj samopouzdanja
 • socio-emocionalni razvoj
 • saznajni razvoj
 • negovanje radoznalosti
program-box

Cilj programa je doprineti

 • celovitom razvoju deteta

 • razvoju sposobnosti

 • proširenju iskustva

 • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe

Ako Vam se dopadamo, registrujte se da budete uvek u kontaktu sa nama.

PRIJAVITE SE